คุณสมศักดิ์ ตันติมาสกุล มอบเงินบริจาคเพื่อการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Posted by

คุณสมศักดิ์-คุณจุฬาลักษณ์ ตันติมาสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท
ประจำปี 2567 แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ